Προσλήψεις στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

0
23

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την υλοποίηση των Πράξεων: «∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» του ∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου, που εδρεύει στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Βοηθητικό Προσωπικό (∆Ε ∆ιοικητικού)
ΠΕ Φαρµακοποιών
ΠΕ ή ΤΕ ∆ιοικητικού
ΠΕ Κοινωνικών Επιστηµών
ΠΕ Νοµικών
ΠΕ Ψυχολόγων
ΠΕ ∆ιαµεσολαβητών και ελλείψει αυτού ΤΕ ∆ιαµεσολαβητών και ελλείψει αυτού ∆Ε ∆ιαµεσολαβητών και ελλείψει αυτού ΥΕ ∆ιαµεσολαβητών

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κορδελιού – Ευόσµου, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.: 56224, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Ζορµπά Τάνιας ή Πάνου Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 302 193, 2313 302 126).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ευόσµου-Κορδελιού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ: Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ