Υποχρεώσεις και διαδικασίες για την αξιοποίηση εκχερσωμένων εκτάσεων

0
36

Τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης εντός δασικών εκτάσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

οι υποχρεώσεις του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με υπουργική απόφαση, που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δενδροκομική ή γεωργική αξιοποίηση της έκτασης ή την εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική μελέτη. Επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρητηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας για την αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου δάσους ή δασικής έκτασης, καθώς και για την εξασφάλιση της συνέχισης της δασοπονικής εκμεταλλεύσεως.

Σύμφωνα με την Απόφαση ο δικαιούχος υποχρεούται από την εγκατάστασή του:

α) Να προβεί στην εφαρμογή των προτεινομένων από τη δασική υπηρεσία μέτρων.

Τα απαραίτητα διαχειριστικά μέτρα για την διατήρηση και περιποίηση της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί της εγκεκριμένης έκτασης, όπως και τα απαραίτητα έργα, δηλ. κατασκευή βαθμίδων ή λήψη άλλων αναγκαίων μέτρων, για την προστασία του παρακειμένου δάσους ή των δασικών εκτάσεων.

β) Να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δενδροκομική ή γεωργική αξιοποίηση της έκτασης ή την εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική μελέτη.

γ) Να δύναται να μεταβιβάσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

δ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρητηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας για την αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου δάσους ή δασικής έκτασης, καθώς και για την εξασφάλιση της συνέχισης της δασοπονικής εκμεταλλεύσεως.

ε) Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού και να ασκεί διαρκή και συστηματική καλλιέργειά της καθ’ όλο το χρόνο διάρκειας της έγκρισης επέμβασης.

Σειρά προτίμησης

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων για την έγκριση επέμβασης τηρείται η παρακάτω σειρά προτίμησης:

α) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα ανάλογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δημότες του Δήμου όπου βρίσκεται η αιτούμενη έκταση.

β) Φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, εγγεγραμμένων στα ανάλογα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δημότες όμορου δήμου όπου βρίσκεται η αιτούμενη έκταση.

γ) Συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών της περιοχής,

δ) Φυσικά πρόσωπα κατ΄ επάγγελμα αγρότες, δημότες του οικείου Δήμου.

ε) Φυσικά πρόσωπα κατ΄ επάγγελμα αγρότες, δημότες όμορου του οικείου Δήμου.

στ) Λοιπά φυσικά πρόσωπα.

Οι κάτοχοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα εξαγοράς στην αρμόδια δασική υπηρεσία. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας και όπου δεν έχει καθορισθεί αντικειμενική αξία, της αγοραίας αξίας όπως αυτή θα εκτιμηθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ. και μπορεί να καταβάλλεται και σε μηνιαίες δόσεις, που δεν υπερβαίνουν τις εκατό (100). Σε κάθε περίπτωση το ύψος κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ.

Μετά την εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς και του ανταλλάγματος χρήσης εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης τίτλος κυριότητας υπέρ του κατόχου της έκτασης. Ο ανωτέρω τίτλος μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται στα τηρούμενα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν για την προστασία της έκτασης μετά την εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς και του ανταλλάγματος χρήσης παύουν να ισχύουν.

Επί των εκτάσεων αυτών επιτρέπεται η ύπαρξη κατασκευών που εξυπηρετούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία της αγροτικής εκμετάλλευσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ